OBAVIJEST ZA KORISNIKE S PODRUČJA OPATIJE

Na temelju članka 42. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09 – ispravak i 7/13, 3/18 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12.11.2019. godine donosi

ODLUKU
o porezu na potrošnju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se stopa poreza na potrošnju te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu poreza na potrošnju na području Grada Opatije.

II. STOPA POREZA NA POTROŠNJU

Članak 2.

Stopa poreza na potrošnju iznosi 1,5%.

III. UTVRĐIVANJE I NAPLATE POREZA

Članak 3.

(1) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

(2) Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

Klasa: 011-01/19-01/16

Ur. broj: 2156/01-01/01-19-2

Opatija, 12. studeni 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Izmjene i dopune Plana (pdf)